Оглас за пријем у радни однос на одређено време

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

БРОЈ:1184

ДАТУМ: 18.02.2020.

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ


На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/19), чл. 19. Статута Дома здравља Горњи Милановац, в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац доноси
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
за следеће радно место:Магационер- jeдан извршилац, пуно радно времеУслови у погледу образовања:


-завршена средња школа IV/V степен стручне спреме

Додатна знања/испити/радно искуство:

-положен возачки испит Б категорије

-знање рада на рачунаруОпис послова послова за наведено радно место утврђен је актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.Уз пријаву на оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку биографију;

-фотокопију дипломе о стеченом образовању

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована)

-фотокопију возачке дозволе.Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос“, поштом на адресу- Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр. 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли НСЗ – пословница у Горњем Милановцу. Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља. Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте медицине рада.Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, на сајту Министарства здравља, интернет страници и огласној табли Дома здравља.
в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац

др Александар Чивовић

поделите!

пратите нас!

Дом здравља Горњи Милановац - 2018