Социјална медицина са статистиком

Jединица за снабдевање лековима

 

Бројеви телефона

дипл. фармацеут Јелена Шапоњић

032/711 980

 


Делатност јединице за снабдевање лековима обухвата:

- планирање, организовање и контрола ампулираних лекова (у кванититавном и квалитативном смислу) и унос ван уговорених средстава за ампулираних лекова у ЗИС

- дефинисање квантитета санитетског и потрошног материјала потребних за несматан рад медицинских служби

- ажурирање цена ампулираних лекова пре слања E-фактуре РЗЗОу

- Издавање ампулираних лекова одељењима и корисницима услуга (лекови са посебним режимом издавања)


Социјална медицина

др Ђевић Гордана


Делатност социјалне медицине обухвата:

- учешће у планирању и израда извештаја о извршењу плана рада Дома здравља

- обезбеђивање координације здравствено-васпитног рада на нивоу дома здравља и са одговарајућим заводом за јавно здравље

- формирање базе података релевантних за спровођење свих облика здравствене заштите на нивоу локалне заједнице

- праћење кретања хроничних незаразних болести ради њиховог раног откривања и спречавања

- учешће у организацији унутрашњег надзора над стручним радом и израда елабората

- израда здравствено-статистичких извештаја и праћење

- координација и анализа спровођења квалитета здравствене заштите у Дому здравља

- формирање извештаја из ЗИСа по службама и ажурирање месечних евиденција на основу истих

- праћење и контрола извршења планова

- анализа aнкете задовољства корисника медицинских услуга за текућу годину и формирање одговарајућег облика резултата кроз табеле и графиконе

- анализа анкете задовољства запослених за текућу годину и формирање одговарајућег облика резултата кроз табеле и графиконе

- прикупљање извештаја из ЗИСа о квалитету, ажурирање извештаја и прослеђивање ИЗЈЗ

- вођење реверса о медицинским ресурсима (основна средства и ситан инвентар)

- послове креирања и израде медицинских статистичких извештаја и анализа који се не могу добити из информационих система

- уношење регистрације изабраних лекара

- контрола и ажурирање папирне и електронске пријаве о изабраном лекару


Стерилизација завојног материјала и медицински отпад

Делатност у вези централне стерилизације и медицинског отпада обухвата:

- послове централне стерилизације

- управљање медицинским отпадом, организовање одношења и контрола

- најава медицинског отпада тј. креирање распореда прикупљања отпада одељењу за безбедност и возни парк

- контрола и праћење извршења прикупљања медицинског отпада

- дефинисање потрошног материјала и ситног инвентара за потребе медицинског отпада

- дефинисање потрошног материјала за потребе централне стерилизације

- дефинисање квантитета хигијенског и дезинфекционог потрошног материјала и ситног инвентара

поделите!

пратите нас!