Одељење за административне послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ задужено је за стручно и правовремено обављање следећих послова:


ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ:


Број телефона: 032 515 0 115

Адреса: Тихомира Матијевића 1


- израда општих аката, уговора и давање правних мишљења у вези спровођења истих

- у вези осигурања имовине и лица

- припрема седница органа управљања

- заступање пред судовима и другим органима

- вођење регистра важећих правилника и одлука директора које су на снази

- евиденција, организовање израде и контрола печата за интерну и екстерну употребу

- заштите пацијентових права

- писарнице и архиве

- пријем радника и сви послови из радних односа и матичне евиденције

- послови по налогу Министарства здравља, Савета за здравство општине Горњи Милановац, РЗЗО-филијала за моравички округ, МУП за Горњи Милановац и других органа

- организовање послова јавних набавки


ОДСЕК ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ


Број телефона: 032 515 0 129

Адреса: Војводе Милана 37


- послови финансијскe оперативe, под којим се подразумева

   а) Послови ликвидатуре

   б) Благајнички послови

   ц) Обрачун зарада

   д) Фактурисање

- књиговодствени послови, под којим се подразумева

   а) Књиговодство купаца и добављача

   б) Материјално књиговодство

   ц) Књиговодство основних средстава и ситног инвентара

   д) Главна књига

-послови плана и анализе

   а) креирање предлога годишњег буџета, на основу планова и потреба организационих јединица

   б) контрола реализације годишњег буџета

- послови јавних набавки

- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе.

поделите!

пратите нас!