ПРАВИЛНИЦИ

1) Правилник о унутрашњој организацији и систематизација ДЗ
1.1) Правилник о унутрашњој организацији ДЗ
1.2) Систематизација ДЗ
2) Правилник о кућном реду
3) Правилник о стручном усавршавању
3.1 Одлука о измени правилника о стручном усавршавању
4) Правилник о начину стицања и расподели сопствених прихода
5) Правилник о раду стручног савета
6) Правилник о канцеларијском и архивском пословању
7) Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
8) Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама
9) Правилник за коришћење службених возила Дома здравља Горњи Милановац
10) Правилник о електронској евиденцији радног времена
11) Правилник о садржју и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2020. годину
12) Правилник о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја
13) Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада
14) Правилник о опреми и средствима личне заштите на раду
15) Правилник о поступку израде финансијског плана
16) Правилник о поступку наплате, задужења, евиденције и раздужења блокова партиципације
17) Правилник о спречавању, радном откривању и сузбијању болничких инфекција
18) Правилник о употреби штамбиља и печата
19) Правилник о заштити од статичког електрицитета
20) Правила заштите од пожара
21) Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду
22)Посредници у Дому здравља Горњи Милановац
23)Етички кодекс понашања здравствених радника
24)ЕВАКУАЦИЈА-прилог Правила од пожара
25)Стратегија управљања ризиком
26)Правилник о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у "Дому здравља Горњи Милановац"
27)Правилник о остваривању права на исплату солидарне помоћи

поделите!

пратите нас!