Одељење за техничке инвестиционе послове, безбедност и возни парк

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПОСЛОВЕ, БЕЗБЕДНОСТ И ВОЗНИ ПАРК:


Број телефона:

Шеф одељења - Радован Ђорђевић:062/8035146

Шеф возног парка - Мирко Раловић:063/249362

Адреса: Тихомира Матијевића 1БЕЗБЕДНОСТ И ВОЗНИ ПАРК:Под пословима безбедности и заштите здравља на раду и транспорт - подразумева за стручно и правовремено обављање следећих послова:

- послове безбедности на радном месту и заштите здравља на раду;

- послове везане за физичко-техничко обезбеђење;

-послове цивилне заштите;

- вођење повредних листа;

- послове везане за противпожарну и противгромску заштиту;

- едукација запослених о безбедности и заштити на раду;

- едукација запослених о поступању у случају пожара;

- послове регистрације и осигурања возила;

- послове израде, контроле приступа и чувања кључева;

- послове евиденције возачких дозвола запослених који имају овлашћење да користе возила Дома здравља;

- послове евиденције утрошеног горива и мазива и другог потрошног материјала за возни парк;

- планирање и контрола коришћења возила од стране запослених, броју вожњи и пређеној километражи и евиденцију;

- вођење евиденције и контроле о негативним поенима које запослени оствари у саобраћају;

- организовање коришћења возила за она возила која нису додељена ниједној организациој јединици;

- организовање и контрола паркинга и приступа паркингу;

- спречавање злоупотребе и неовлашћеног коришћења паркинг места Дома здравља;

- послове чишћења снега на унутрашњем паркингу Дома здравља и око возила у зимском периоду

-свакодневно одржавање чистоће на паркингу;

-дозвола паркирања возилима искључиво са списка о приступу паркингу, пословним партнерима и возилима са списка и рестриктивна примена;

- курирске послове између свих локација Дома здравља и осталих правних и физичких лица са којима Дом здравља остварује пословне контакте;

- послове транспорта основних средстава, ситног инвентара, потрошног материјала између свих локација Дома здравља;

- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе.


Члан 64.


Одсек за безбедност и возни парк у погледу спровођења, контроле и контакта задужено је за уговоре:

1. о техничком одржавању противпожарне опреме;

2. о техничком одржавању аларамних система;

3. о техничком одржавању громобрана;

4. о редовном и ванредном сервисирању возила из возног парка Дома здравља;

5. о коришћењу услуга прања возила;

6. о техничком одржавању исправности возила из возног парка.


Члан 65.


ТЕХНИЧКЕ И ИНВЕСТИЦИОНЕ ПОСЛОВЕ:


Подразумевају стручно и правовремено обављање следећих послова:

- послове планирања, организовања и контроле грађевинских и архитектонских радова;

-послове везане за електро, топловодну, водоводну и канализациону мрежу;

-вођење реверса за опрему из ресурса које организује (намештај, клима уређаји, фрижидери, услужни балони воде, основна средства и ситан инвентар везано за текуће одржавање и хигијену);

-послове планирања, организовања и контроле кванититативног утрошка и трошкова електричне енергије, воде, одношења смећа, потрошног материјала за текуће одржавање;

- стручна спецификација и карактеристике ресурса за које воде реверсе приликом набавки;

- дефинисање листе медицинске опреме и стоматолошке опреме за које постоје знања и кадровске способности за одржавање;

-дефинисање листе послова из текућег одржавања за које постоји знања и кадровске способности за одржавање;

-послове техничког сервисирања, одржавања и чувања елетричне мреже;

- послове техничког сервисирања, одржавања и чувања водоинсталација;

- послове одржавања медицинске и стоматолошке опреме и уређаја ван гарантног рока са листе опреме за које постоје техничка знања;

- послове одржавања и контроле балона за воду;

- послове одржавања лифта;

- послове одржавања функционалности намештаја, прозора, врата, клима уређаја;

- послове физичке селидбе основних средстава од улаза до крајње дестинације као и пресељавање основних средстава унутар објекта Дома здравља;

- послове одржавања чистоће зидова;

- послове чишћења снега на тротоару, испред и око свих објеката Дома здравља у зимском периоду, изузев унутрашњег паркинга на централној локацији;

- послове скидања и заштите од леденица у зимском периоду;

-израда разних статистичких анализа и планова за потребе одељења, који се не могу добити из информационих система;

-друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе.


Члан 66.


Технички послови подразумевају спровођење, контролу и контакту погледу уговора:

1. о коришћењу услуга електричне енергије (са ЈП Електродистрибуција);

2. о коришћењу услуга водоводне и канализационе мреже (са ЈКП);

3. о коришћењу гаса (са Србија Гасом);

4. о одношењу смећа (ЈКП );

5. о снабдевању балона воде за запослене и кориснике услуга;

6. о техничком одржавању лифта;

7. о техничком одржавању медицинске опреме са листе медицинске опреме и стоматолошке опреме за које не постоје знања и кадровске способности за одржавање;

8. о извођењу грађевинских и архитектонских радова на објектима Дома здравља.


поделите!

пратите нас!