Одељење за ИКТ послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИКТ ПОСЛОВЕ:
Помоћник директора за ИКТ Душан РадоњићБрој телефона: 064/1939164

Адреса: Тихомира Матијевића 1Информатичко – технички део:-послове везане за техничко сервисирања, одржавања и чувања рачунарске и телекомуникационе опреме

-послове организовања и контроле ЛАН, телефонске и видео мреже;

-послове везане за администрацију Интернет (Web) презентације и подешавања презентације и постављање статичких и сервисних информација;

-послове планирања, организовања и контроле нових ресурса: рачунара, рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме, фискалних каса и УПС-а (за рачунарску,телекомуникациону и медицинску опрему) и вођење реверса ове опреме;

- стручна спецификација и карактеристике ресурса за које воде реверсе приликом набавки;

- послове планирања, организовања и контроле техничког пружања услуга: фиксне телефоније, мобилне телефоније, интернета, одржавање ЛАН мреже, одржавање телефонске мреже;

-послове контроле и формулисања захтева за медицински софтвер, софтвер за ИП видео надзор, софтвер за телефонију;

- послове везане за планирање, организације и контроле свих врста мрежних протока (интернета, дељеног меморијског простора, DNS, IP, Gateway);

-послове креирања и чувања администраторских шифри за рачунаре који користе ЛАН мрежу

- послове архивирања (Васк uр) података остварених коришћењем ресурса (рачунара, камера, фотоапарата и сл.) Дома здравља за које се процени да су битни и послове архивирања (Васк uр) података приликом сервисирања рачунара;

- утврђивање листе дозвољених софтвера и оперативних система и њихова инсталација;

- обезбеђивање података из доступних база података уз одобрење кабинета директора.


Информатичко - пословни део:- послове контроле и формулисања захтева за пословни ИС, здравствени ИС, картични ИС, лабораторијски ИС, електронског плаћања путем интернета и другог пословног софтвера који у свом раду користи ЛАН мрежу или је на било који начин повезан са неким од информационих система;

- писање и ажурирање кода за фискалне касе након добијања потписаних ценовника од стране одељења за економско финансијске послове;

- послове планирања и контроле ИКТ потрошног материјала и канцеларијског материјала;

- послове планирања, организовања и контроле утрошка: фиксне телефоније, мобилне телефоније, интернета, одржавање ЛАН мреже, одржавање телефонске мреже;

- обука запослених за рад на свим информационим системима (ЗИС, ПИС, КИС, ЛИС и др.);

- контрола рачуна за фиксну и мобилну телефонију (аналитичка, кванититативна, структурна) и извештавање одељења за економско - финансијске послове и кабинета директора по потреби;

- издавање листинга службених СИМ картица по захтеву запосленог;

- ажурирање шифарника и неисправности из РИЛа и ЗИСу;

- извештавање о РИЛу према РЗЗОу и одговорним лицима Дома здравља;

- ажурирање шифарника РЗЗОа у ЗИС;

- извештавање запослених који раде на креирању Електронске Фактуре о новонасталим променама;

- контрола и исправка уочених грешака фактурисаних услуга, партиципације и материјалних трошкова у ЗИСу, и упоређивање са подацима у ПИС;

-формирање фактуре и упућивање РЗЗО-а путем Интернет портала, контрола првих оспорења и њихово исправљање и потврда фактуре на Интернет порталу РЗЗО-а;

-анализа и исправка појединачних оспорења фактура од стране Филијале РЗЗО-а - Чачак, и информисање запослених који фактуришу услуге о насталим грешкама;

- обука запослених за практичан рад на фискалним касама, изузев финансијских објашњења;

- анализа потреба запослених који пружају услуге, извештавања са е-обликом података и формирање одговарајућих захтева за измене у ЗИСу са одоварајућим излазима;

- извештавање одељења за економско-финансијске послове о броју регистрованих корисника услуга по изабраном лекару;

- едукација запослених о примени нових информатичких технологија у здравству;

- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе изузев:

а) дактилографских послова и услужних послова коришћењем Office пакета (МS Office, OpenOffice и сл.) и свакодневна едукација запослених из коришћења истих;

б) претраживање Интернета и обезбеђивање података било које врсте за потребе радова за факултете, више школе и семинаре за потребе запослених;

ц) обезбеђивање рада музичке картице, радио картица, звучника, софтвера за репродукцију музичких и филмских записа;

д) послове редовног архивирања (back up) података са клијентских машина.


Члан 61.У области информисања и комуникација овај део одељења задужен је за стручно и правовремено обављање следећих послова:

-послове информисања радника;

- послове фотографисања радника и припреме за израду ИД картица;

- послове информисања корисника услуга (лично, телефоном, путем Интернет презентације);

- послове креирања адресара и телефонског именика пословних ценатара и запослених;

- послове сервисних информација (лично, телефоном, путем Интранета и Интернет презентације);

- систем обавештења (врата, панои, плакати, промотивни материјал);

-послове преноса општих информација од стране надређених институција и појединаца (Министарство здравља, РЗЗО, Институт за јавно здравље);

- послове разних анкетирања запослених;

- курирске послове унутар централне локације, издвојених локација и институцијама са којима се остварује пословна сарадња;

-други слични послови који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе.


Члан 62.У погледу спровођења, контроле и контакта овај део одељења задужен је за уговоре:

1. о коришћењу услуга фиксне телефоније;

2. о коришћењу услуга мобилне телефоније;

3. о коришћењу услуга Интернета;

4. о коришћењу услуга и одржавању Здравственог информационог система;

5. о коришћењу услуга и одржавању Пословног информационог система;

6. о коришћењу услуга и одржавању Картичног информационог система;

7. о коришћењу и одржавању медицинских софтвера;

8. о коришћењу услуга хостинга и регистрације Интернет домена;

9. о техничком одржавању видео надзора и ИП видео надзора;

10. о техничком одржавању и услугама за ЛАН мрежу и мрежну опрему;

11. о техничком одржавању телефонске мреже и телефонских централа;

12. о техничком одржавању рачунарске опреме.


поделите!

пратите нас!