Одељењe опште медицине 2
Одсек - медицина рада

 

Бројеви телефона

др Милка Вукомановић

др Зорица Дмитровић

032 515 0 130

др Бојан Лазић

др Дивна Симовић Шиљковић

032 515 0 131

др Бојан Павловић

др Биљана Вучковић

032 515 0 132

др Милена Недељковић

др Славка Ђорђевић

032 515 0 133

др Нада Јоксимовић

032 515 0 134

др Данијела Станојевић

др Љиљана Станојевић

032 515 0 135


Aдресa: Војводе Милана 37


Делатност Одељења опште медицине 2, Службе за здравствену заштиту одраслих становника, одвија се кроз примену превентивних и дијагностичко-терапијских мера у складу са стручно методолошким упутством и обухвата:

- систематске прегледе и мере у циљу унапређења здравља становништва

- идентификација фактора ризика за хронична незаразна обољења

- циљане прегледе ради раног откривања малигних обољења (Са дебелог црева)

- вакцинацију и друге превентивне мере у циљу спречавања и сузбијања заразних болести

- здравствено васпитни рад са одраслим становништвом

- прегледе у циљу постављања дијагнозе, лечења и рехабилитације

- упућивање пацијената на специјалистичке прегледе, а по потреби и у стационарне установе секундарног и терцијалног нивоа ради испитивања, лечења или рехабилитације

- пријављивање и одјављивање заразних, малигних и хроничних незаразних обољења од већег социо-медицинског значаја

- припрему медицинске документације за лекарске комисије

- обављање индивидуалног и групног здравственог васпитног рада


Делатност одсека – Медицина рада, одвија се кроз специфичну здравствену заштиту радника у складу са стручно методолошким упуством и обухвата:

- обављање претходних, периодичних, систематских, циљаних и других превентивних прегледа радника на радним местима са или без повећаног ризика у циљу откривања и сузбијања професионалних и других болести, повреда на раду и болести у вези са радом.

- утврђивање и оцену опште и посебне здравствене способности за рад на одређеним пословима сходно захтевима радног места

- здравствено васпитање радника посебно у вези са ризицима на радном месту и обука пружања прве помоћи

- прегледе кандидата и возача професионалаца и аматера

- остали превентивни прегледи

- учествовање у идентификацији и процени ризика на радном месту и радној околини

- утврђивање и испитивање узрока настанка професионалних болести и болести у вези са радом

- учествовање у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији запослених у случају повређивања запослених или хаварија

- давање савета послодавцу при избору другог одговарајућег посла према здравственим способностима запосленог

- учествовање у анализи повреде на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом


Одсек медицине рада просторно обавља своју делатност на локацији Војводе Милана бр. 37, а по потреби и на осталим локација на којима делатност обављају запослени Дома здравља Горњи Милановац и на територији републике Србије.


Распоред смена лекара Одељењa медицине рада:

НАПОМЕНА: распоред се редовно ажурира на почетку сваког радног месеца.


поделите!

пратите нас!