Одељење за информационо-комуникационе технологије и техничке послове

ОДСЕК ЗА ИКТ ПОСЛОВЕ:

Адреса: Тихомира Матијевића 1


Под пословима везаним за информационе системе и мреже (инжењерски послови) задужено је за стручно и правовремено обављање следећих послова :

Информатичко - Технички део

 • послове везане за техничко сервисирања, одржавања и чувања рачунарске и телекомуникационе опреме
 • послове организовања и контроле ЛАН, телефонске и видео мреже
 • послове везане за администрацију Интернет (Web) презентације и подешавања презентације и постављање статичких и сервисних информација
 • послове планирања, организовања и контроле нових ресурса: рачунара, рачунарске опреме, мрежне опреме, телекомуникационе опреме, фискалних каса и УПС-а (за рачунарску,телекомуникациону и медицинску опрему) и вођење реверса ове опреме
 • стручна спецификација и карактеристике ресурса за које воде реверсе приликом набавки
 • послове планирања, организовања и контроле техничког пружања услуга: фиксне телефоније, мобилне телефоније, интернета, одржавање ЛАН мреже, одржавање телефонске мреже
 • послове контроле и формулисања захтева за медицински софтвер, софтвер за ИП видео надзор, софтвер за телефонију
 • послове везане за планирање, организације и контроле свих врста мрежних протока (интернета, дељеног меморијског простора, DNS, IP, Gateway)
 • послове креирања и чувања администраторских шифри за рачунаре који користе ЛАН мрежу
 • послове архивирања (Back up) података остварених коришћењем ресурса (рачунара, камера, фотоапарата и сл.) Дома здравља за које се процени да су битни и послове архивирања (Back up) података приликом сервисирања рачунара
 • утврђивање листе дозвољених софтвера и оперативних система и њихова инсталација
 • обезбеђивање података из доступних база података уз одобрење кабинета директора

 

Информатичко - Пословни део

 • послове контроле и формулисања захтева за пословни ИС, здравствени ИС, картични ИС, лабораторијски ИС, електронског плаћања путем интернета и другог пословног софтвера који у свом раду користи ЛАН мрежу или је на било који начин повезан са неким од информационих система
 • писање и ажурирање кода за фискалне касе након добијања потписаних ценовника од стране одељења за економско финансијске послове
 • послове планирања и контроле ИКТ потрошног материјала и канцеларијског материјала
 • послове планирања, организовања и контроле утрошка: фиксне телефоније, мобилне телефоније, интернета, одржавање ЛАН мреже, одржавање телефонске мреже
 • обука запослених за рад на свим информационим системима (ЗИС, ПИС, КИС, ЛИС и др.)
 • контрола рачуна за фиксну и мобилну телефонију (аналитичка, кванититативна, структурна) и извештавање одељења за економско – финансијске послове и кабинета директора по потреби
 • издавање листинга службених СИМ картица по захтеву запосленог
 • ажурирање шифарника и неисправности из РИЛа и ЗИСу
 • извештавање о РИЛу према РЗЗОу и одговорним лицима Дома здравља
 • ажурирање шифарника РЗЗОа у ЗИС
 • извештавање запослених који раде на креирању Електронске Фактуре о новонасталим променама
 • контрола и исправка уочених грешака фактурисаних услуга, партиципације и материјалних трошкова у ЗИСу, и упоређивање са подацима у ПИС
 • формирање фактуре и упућивање РЗЗО-а путем Интернет портала, контрола првих оспорења и њихово исправљање и потврда фактуре на Интернет порталу РЗЗО-а;
 • анализа и исправка појединачних оспорења фактура од стране Филијале РЗЗО-а - Чачак , и информисање запослених који фактуришу услуге о насталим грешкама
 • обука запослених за практичан рад на фискалним касама, изузев финансијских објашњења
 • анализа потреба запослених који пружају услуге, извештавања са е-обликом података и формирање одговарајућих захтева за измене у ЗИСу са одоварајућим излазима
 • извештавање одељења за економско-финансијске послове о броју регистрованих корисника услуга по изабраном лекару
 • едукација запослених о примену нових информатичких технологија у здравству
 • друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе изузев:
 1. дактилографских послова и услужних послова коришћењем Office пакета (MS Office, OpenOffice и сл.) и свакодневна едукација запослених из коришћења истих
 2. претраживање Интернета и обезбеђивање података било које врсте за потребе радова за факултете, више школе и семинаре за потребе запослених
 3. обезбеђивање рада музичке картице, радио картица, звучника, софтвера за репродукцију музичких и филмских записа
 4. послове редовног архивирања (back up) података са клијентских машина

 

ОДСЕК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВОЗНИ ПАРК:

Адреса: Тихомира Матијевића 1


Под пословима безбедности и заштите здравља на раду и транспорт  подразумева за стручно и правовремено обављање следећих послова:

 • послове безбедности на радном месту и заштите здравља на раду
 • послове везане за физичко-техничко обезбеђење
 • послове цивилне заштите
 • вођење повредних листа
 • послове везане за противпожарну и противгромску заштиту
 • едукација запослених о безбедности и заштити на раду
 • едукација запослених о поступању у случају пожара
 • послове спречавања неодобрене илегалне продаје, дистрибуције и промоције нездравствених производа и услуга у Дому здравља
 • послове регистрације и осигурања возила
 • послове израде, контроле приступа и чувања кључева
 • послове евиденције возачких дозвола запослених који имају овлашћење да користе возила Дома здравља
 • послове евиденције утрошеног горива и мазива и другог потрошног материјала за возни парк
 • планирање и контрола коришћења возила од стране запослених, броју вожњи и пређеној километражи и евиденцију
 • вођење евиденције и контроле о негативним поенима које запослени оствари у саобраћају
 • организовање коришћења возила за она возила која нису додељена ниједној организациој јединици
 • организовање и контрола паркинга и приступа паркингу
 • спречавање злоупотребе и неовлашћеног коришћења паркинг места Дома здравља
 • послове чишћења снега на унутрашњем паркингу Дома здравља и око возила у зимском периоду
 • свакодневно одржавање чистоће на паркингу
 • дозвола паркирања возилима искључиво са списка о приступу паркингу, пословним партнерима и возилима са списка и рестриктивна примена.
 • курирске послове између свих локација Дома здравља и осталих правних и физичких лица са којима Дом здравља остварује пословне контакте.
 • послове транспорта основних средстава, ситног инвентара, потрошног материјала између свих локација Дома здравља
 • друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе

 

ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ И ИНВЕСТИЦИОНЕ ПОСЛОВЕ:

Адреса: Тихомира Матијевића 1


Задужен је за стручно и правовремено обављање следећих послова:

 • послове планирања, организовања и контроле грађевинских и архитектонских радова
 • послове везане за електро, топловодну, водоводну и канализациону мрежу
 • послове планирања нових ресурса, организовања и контроле постојећих ресурса (намештаја, прозора, врата, клима уређаја, радијатора, фрижидера и других електро уређаја који не спадају у ИКТ или медицинске уређаје) на захтев организационих јединица
 • вођење реверса за опрему из ресурса које организује (намештај, клима уређаји, фрижидери, услужни балони воде, основна средства и ситан инвентар везано за текуће одржавање и хигијену)
 • послове планирања, организовања и контроле кванититативног утрошка и трошкова електричне енергије, воде, одношења смећа, потрошног материјала за текуће одржавање
 • стручна спецификација и карактеристике ресурса за које воде реверсе приликом набавки
 • дефинисање листе медицинске опреме и стоматолошке опреме за које постоје знања и кадровске способности за одржавање
 • дефинисање листе послова из текућег одржавања за које постоји знања и кадровске способности за одржавање
 • послове техничког сервисирања, одржавања и чувања елетричне мреже
 • послове техничког сервисирања, одржавања и чувања водоинсталација
 • послове одржавања медицинске и стоматолошке опреме и уређаја ван гарантног рока са листе опреме за које постоје техничка знања
 • послове одржавања и контроле балона за воду
 • послове одржавања лифта
 • послове одржавања функционалности намештаја, прозора, врата, клима уређаја
 • послове физичке селидбе основних средстава од улаза до крајње дестинације као и пресељавање основних средстава унутар објекта Дома здравља
 • послове одржавања чистоће зидова
 • послове чишћења снега на тротоару, испред и око свих објеката Дома здравља у зимском периоду, изузев унутрашњег паркинга на централној локацији
 • послове скидања и заштите од леденица у зимском периоду
 • израда разних статистичких анализа и планова за потребе одељења, који се не могу добити из информационих система
 • друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе

 

 ОДСЕК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ:

Адреса: Тихомира Матијевића 1


Задужен је за квалитетно и правовремено обављање следећих послова:

 • послове прања пешкира, чаршафа, униформи, мантила здравствених радника
 • послове крпљења свих текстилних одевних предмета
 • послове прања тепиха и итисона
 • послове одржавање чистоће у зградама у којима делатност обављају запослени у Дому здравља
 • послове одржавање хигијене
 • послове санитетске  чистоће   
 • друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе.

поделите!

пратите нас!