Одсек за економско-финансијске и комерцијалне послове

ОДСЕК ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ:


Број телефона: 032 515 0 129

Адреса: Војводе Милана 37


- послови финансијске оперативе, под којим се подразумевају:

а) послови ликвидатуре

б) благајнички послови

ц) обрачун зарада

д) фактурисање

- књиговодствени послови, под којим се подразумевају:

а) књиговодство купаца и добављача

б) материјално књиговодство

ц) књиговодство основних средстава и ситног инвентара

д) главна књига

- послови плана и анализе

а) креирање предлога годишњег буџета, на основу планова и потреба организационих јединица

б) контрола реализације годишњег буџета

- послови јавних набавки

- друге сличне послове који по својој природи спадају у ову врсту послова а која нису дефинисана као послови неке друге службе, одељења, одсека или стручне групе.


поделите!

пратите нас!